D4V-8108Z-N

  • Cần dài có bánh xe điều chỉnh được, góc mở 90, thân nhỏ, kinh tế và tin cậy cao
  • Cấu trúc cho phép phần đầu cuối được mở hoàn toàn để dễ dàng nối dây.

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút