D4V-8104Z-N

  • Cần ngắn có bánh xe, góc mở 90, thân nhỏ, kinh tế và tin cậy cao
  • Cấu trúc cho phép phần đầu cuối được mở hoàn toàn để dễ dàng nối dây.

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút