E5AC-RX3ASM-800

1.950.000

  • Hiển thị: 4 số cho PV, SV, và MV
  • Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PL II
  • Platinum resistance thermometer: Pt100, JPt100

Yêu cầu báo giá

Thường phản hồi sau 30 phút